Επιταχυνόμενη ανάπτυξη ολοκληρωμένων αλυσίδων CCUS με βάση την τεχνολογία δέσμευσης με διαλύτες

Το AURORA είναι ένα συνεργατικό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση και την εξειδίκευση της ανοικτής, μη κατοχυρωμένης τεχνολογίας CESAR1 για τη δέσμευση άνθρακα με διαλύτη για εμπορική χρήση.

Μήνες

Χρηματοδότηση της ΕΕ

Εταίροι

Χώρες της ΕΕ

Πιλοτικές εγκαταστάσεις

Πλήρης αξιολόγηση της αλυσίδας CCUS και εννοιολογικές μελέτες

Εξειδίκευση της τεχνολογίας και καθορισμός οροσήμων

2023
2026

Προετοιμασία πιλοτικών επιδείξεων

Επίδειξη βελτιστοποιημένου διαλύτη και διεργασιών σε πιλοτικές εφαρμογές

Τελευταία νέα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!

Ενημερωθείτε για την AURORA

Πιλοτικές εγκαταστάσεις

Εργαστήριο Tiller CΟ2

Το εργαστήριο CO2 στο Tiller είναι μια άριστα εξοπλισμένη εγκατάσταση δοκιμών για την ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης CO2 μετά την καύση, καθώς και ένα ερευνητικό εργαστήριο για την ανάλυση της προεπεξεργασίας των καυσαερίων και την έρευνα εκπομπών. Το AURORA θα χρησιμοποιήσει την εγκατάσταση του Tiller για τη δοκιμή του διαλύτη CESAR1.

Κινητή Μονάδα Δοκιμών (MTU)

Η Κινητή Μονάδα Δοκιμών (MTU), είναι συναρμολογούμενη μονάδα δοκιμών δέσμευσης CO2, η οποία αναπτύχθηκε από την Aker Carbon Capture. Μεταφέρεται εύκολα και παρέχει αντιπροσωπευτικά δεδομένα για βιομηχανικές εφαρμογές δέσμευσης CO2. Πρόκειται να μεταφερθεί και να λειτουργήσει σε μία από τις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη στην Ελλάδα.

Τεχνολογικό Κέντρο του Mongstad (TCM)

Μετά από τις προγραμματισμένες δοκιμές στην πολύ μικρότερη πιλοτική εγκατάσταση στο Tiller και την πρώτη επιτόπια διεξαγωγή δοκιμών με τη μικρότερη MTU, η πιλοτική μονάδα TCM θα χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσει τη βέλτιστη σύνθεση του διαλύτη CESAR1 για βιομηχανικά έργα μεγάλης κλίμακας χωρίς προβλήματα καθίζησης αμινών στον πύργο απορρόφησης.

Οι δημοσιεύσεις μας

Ολιστική βελτιστοποίηση της σύνθεσης του διαλύτη, του σχεδιασμού της διεργασίας, της παρακολούθησης, του ελέγχου και της διαχείρισης των εκπομπών.

Επικυρωμένα μοντέλα για χρήση σε εμπορικούς προσομοιωτές διεργασιών.

Ολοκληρωμένη διαχείριση της απορριπτόμενης θερμότητας για την δέσμευση άνθρακα με σκοπό τη μείωση της εξωτερικής απαιτούμενης θερμότητας και του κόστους λειτουργίας.

Βελτιωμένο, ολοκληρωμένο προηγμένο σύστημα ελέγχου για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Οι συνεργάτες μας

Στην κοινοπραξία AURORA συμμετέχουν 12 εταίροι από τη βιομηχανία, την έρευνα και τον ακαδημαϊκό χώρο με σημαντική συμμετοχή των βιομηχανικών εταιρειών.